o centru

Odluka o osnivanju radne organizacije Kulturni centar Bar donijeta je 30. jula 1976. godine; upis u sudski registar izvršen je 25. marta 1977. godine, a od 15. aprila 1991. godine Centar posluje kao Javno preduzeće. JP Kulturni centar Bar egzistira kao kompleksna institucija kulture u čijem sastavu se nalaze:


  • Dom kulture “Vladimir Popovic Španac”
  • Narodna biblioteka i citaonica “Ivo Vucković”
  • Umjetnicka galerija “Velimir A. Leković”
  • Zavičajni muzej Bar (Dvorac kralja Nikole) sa tvrdjavom Stari grad.

Galerija "Velimir A.Leković"

Galerija "Velimir A.Leković" osnovana je 1976 godine. Nosi ime našeg poznatog i priznatog likovnog umjetnika, baranina Veliše Lekovića. Posluje kao jedna od pet osnovnih radnih jedinica JP Kulturni centar Bar. Raspolaže sa dva savremena izložbena prostora, površine 300m2. Posjeduje vlastiti umjetnički fond, koji se svakom samostalnom izložbom kvalitativno uvećava. Smještena je na najatraktivnijem djelu barske obale, na šetalištu kralja Nikole. Galerija se bavi organizovanjem i realizovanjem samostalnih i kolektivnih izložbi savremenih akademskih likovnih stvaralaca. U narednom periodu uslijediće rekonstrukcija Galerije i njeno prilagođavanje aktuelnim standardima kada je galerijska izlagačka praksa u pitanju.

Dom kulture “Vladimir Popovic Španac”

Dom kulture osnovan je 01. oktobra 1976. godine kao jedna od organizacionih jedinica Kulturnog centra Bar i pravni je nasljednik nekadašnjeg bioskopa “Pobjeda” koji je sa radom poceo još daleke 1946. godine. Izgradnjom modernog objekta sa bioskopskom, pozorišnom salom (650 sjedišta), kao i ljetnjom pozornicom (900 sjedišta) i drugim pratećim objektima neophodnim za realizaciju programa kulturno – umjetničkog stvaralaštva, ova organizaciona jedinica bila je prostorno, tehnički i organizaciono osposobljena za realizaciju i najsloženijih programa U Domu kulture se realizuje opštekulturna djelatnost Centra: - Pozorišni programi - Muzički programi - Filmske projekcije - Amaterska scena - Edukacija građanstva Kontakt tel: +382 030 311 586.

Zavičajni muzej Bar

Zavičajni muzej Bar je osnovan 1959. godine kao samostalna muzejska ustanova, a od 1976.godine je u sastavu Kulturnog centra Bar. Nalazi se u dijelu grada zvanom Topolica, na najatraktivnijoj turističkoj lokaciji u Baru, uz poznato šetalište na samoj morskoj obali. Muzej je smješten u Dvorcu kralja Nikole- u njegovoj ljetnjoj rezidenciji, koja je podignuta 1885. godine. Zgrada Dvorca je u duhu rezidencijalnih objekata tog vremena. Njen projektant je dr Josip Slade, dvorski arhitekt, koji je autor više građevina nastalih za vrijeme kralja Nikole. U okviru dvorskog kompleksa, pored Velikog dvorca sa dvije kule stražare-gvardije, nalaze se i tzv. Mali dvorac, Dvorska kapela i Zimska bašta. Zajedno s pripadajućim objektima i dvorskim parkom sa vrlo rijetkim vrstama drveca i egzoticnog mediteranskog rastinja, oni cine jedinstvenu istorijsko -ambijentalnu cjelinu. Zbog svojih istorijskih, kulturnih, ambijentalnih i iarhitektonskih svojstava i vrijednosti, Dvorski kompleks je proglašen za spomenik kulture i kategorisan kao nepokretno kulturno dobro II kategorije.Osnovna djelatnost koju obavlja Zavicajni muzej podrazumjeva istraživanje, proučavanje, obradu, prikupljanje, zaštitu i prezentaciju kulturnih dobara.

Narodna biblioteka i citaonica "Ivo Vuckovic" Bar

Narodna biblioteka i čitaonica "Ivo Vučković" Bar okosnica je savremenog bibliotekarstva u barskoj opštini i, kao matična biblioteka ovog područja, nosilac je jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema Opštine. Kao samostalna Gradska biblioteka formirana je sredinom marta 1953. godine, a današnji naziv dobila je 1963. po poznatom revolucionaru iz ovog kraja. Od 01.10.1967. godine Biblioteka djeluje kao organizaciona jedinica Kulturnog centra Bar. Smještena je u namjenski sagradjenoj zgradi Doma revolucije na prostoru od 450m2 i ima ukupno osam radnih prostorija (pozajmno odjeljenje za djecu i depozitni magacin; pozajmno odjeljenje za odrasle, čitaonica i depozitni magacin; kancelarija rukovodioca; kancelarija za obradu bibliotečke gradje i prostorija za zvučnu biblioteku). Čitaonicki prostor, sa 70 čitalackih mjesta, namijenjen za korišcenje monografskih i periodičnih publikacija koje se ne iznose van prostorija Biblioteke, zauzima površinu od 120m2. Ovakve, relativno dobre prostorne uslove za rad remeti jedino nedostatak polica i ormara za smještaj knjižnog fonda, koji su, zbog obogaćivanja Biblioteke prinovljenim naslovima izdavačke produkcije, postali nedovoljni za pravilan smještaj publikacija po bibliotečkim standardima. U skladu sa najnovijim trendovima u ovoj sferi djelatnosti, osnovni segmenti bibliotečkog poslovanja su automatizovani i Biblioteka je opremljena sa pet računara sa pristupom internetu. Djelovanje Biblioteke je javno i uskladjeno je sa propisima i normativnim aktima Kulturnog centra Bar. Ima deset zaposlenih, od kojih su dva bibliotekari sa visokom i osam knjizničari sa srednjom stručnom spremom. Od 03. maja 1990. godine njome rukovodi Mila Čordašević, prof. književnosti i viši bibliotekar. Osnovnu djelatnost Biblioteka ostvaruje kroz rad matičnog odjeljenja u Baru (dječje odjeljenje, odjeljenje za odrasle i čitaonica) i područnog odjeljenja u Ostrosu, dok su ogranci u Starom Baru i Virpazaru ustupljeni na korišćenje drugim institucijama. Nakon završene revizije kompletnog knjižnog fonda i rashodovanja velikog broja oštećenih i nevraćenih knjiga i periodičnih izdanja, evidentirano je da Biblioteka na kraju 2018. godine posjeduje ukupno 85.882 bibliotečkih jedinica, od čega su 71.457 tomovi monografskih publikacija (knjige i brošure), a 12.767 su serijska izdanja (dnevne novine, revijalna štampa, časopisi i ostala periodika), dok neknjižni fond (audio-vizuelna sredstva, katalozi, geografske karte, fotografije i sl.) broji 1.658 jedinica bibliotečke gradje. Pored navedenog bibliotečkog fonda, Biblioteka je u zasebnoj prostoriji Doma revolucije smjestila 434 primjerka zvučnih knjiga (vlasništvo Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj), koje ustupa besplatno na korišćenje slabovidim i ostalim zainteresovanim licima. I pored dominacije interneta i prodora elektronske knjige, Biblioteka u Baru uspijeva da zadrži, čak i da poveća svoje članstvo. Tome su doprinijeli: vodjenje elektronske pozajmice knjiga, dobra nabavna politika (obnavljanje postojećeg i kontinuirano obogaćivanje knjižnog fonda novim, aktuelnim naslovima izdavačke produkcije), simboličan iznos godišnje članarine za upis, akcijski popusti, kao i mogućnost kolektivnog učlanjenja (sa 50% manjom članarinom) svih profila korisnika. Fondove Biblioteke u matičnom odjeljenju i ogranku u Ostrosu koristi u prosjeku godišnje preko 1.500 korisnika, a u strukturi njenog članstva preovladava školska omladina (osnovci, srednjoškolci i studenti), a potom slijede: zaposleni, nezaposleni, penzioneri, intelektualci i naučni radnici. Svojim članovima, Biblioteka u prosjeku tokom godine ustupi preko 20.000 knjiga iz pozajmnih odjeljenja za odrasle i djecu i preko 4.700 publikacija iz čitaonickog fonda. Poslovanje Biblioteke u Baru je kompjuterizovano u domenu kataloške obrade knjiga i rada sa korisnicima bibliotečkih usluga. Uključivanjem u nacionalni projekat "Virtuelna biblioteka Crne Gore", čiji je nosilac Nacionalna biblioteka Crne Gore "Djurdje Crnojevic" iz Cetinja, postala je punopravni član Bibliotečko-informacionog sistema COBISS.CG, koji uzajamnom katalogizacijom gradje omogućava racionalnost u poslovanju, a elektronskom pozajmicom uvid u pozajmljene i slobodne publikacije. Nakon završene obuke i osposobljavanja bibliotečkog kadra za rad na ovim segmentima najnovijeg COBISS/3 programa, barska Biblioteka je automatizovala najveći dio svojih fondova, koji su dostupni on line svim zainteresovanim korisnicima. U lokalnoj bazi elektronskog kataloga na kraju 2018. godine pohranjeno je ukupno 39.299 preuzetih ili kreiranih cobiss zapisa, po čemu je lider medju crnogorskim javnim, narodnim bibliotekama. Biblioteka u Baru prepoznatljiva je i po uspješnom organizovanju brojnih književnih programa različite forme, kojima se obavlja popularizacija knjige i afirmacija bibliotečke djelatnosti. Decenijama je bila zaštitni znak književnog segmenta renomirane multimedijalne manifestacije "Barski ljetopis", a takođe učestvuje i u realizaciji Festivala za djecu i dječje stvaralaštvo "Susreti pod Starom maslinom". Po potrebi se uključuje i u druge kulturne aktivnosti (izdavačka djelatnost Kulturnog centra Bar, učešće u žirijima nagradnih literarnih konkursa, takmičenje recitatora). Postignuti dobri rezultati, kako u domenu osnovne djelatnosti i javnih aktivnosti, tako i na planu matične službe (stručni nadzor nad radom školskih biblioteka), svjedoče da ova Biblioteka ima veoma značajnu ulogu u edukativnom i kulturnom životu, ne samo žitelja grada pod Rumijom, već i šire.

www.scriptsell.net